Rylander Bil är auktoriserad
återförsäljare av Mercedes-Benz.

Säkerheten, tryggheten och kunskap är ledorden i allt från försäljning, verkstad, reservdelar och kundmottagning.
På Rylander Bil ser vi till att ditt bilägande blir tryggt och säkert. Vår kunskap och servicenivå är hög och motsvarar till fullo Mercedes vision såväl på verkstad som bilförsäljning. Vi som arbetar på Rylander Bil har lång erfarenhet och stort kunnande. Personlig omtanke och kundnöjdhet är viktiga egenskaper för oss i en långsiktig relation med våra kunder.

Företaget är kreditvärderat AAA av Bisnode

Detta innebär att du ska känna dig extra trygg när du gör affär med Rylander Bil. Du som kund ska veta att vi är ett stabilt företag med nöjda kunder och att vi arbetar med bra leverantörer.

 

 

Rylander Bil & Nyttofordon ska utföra varje kundorder med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.
Detta ska ske genom att:
– Alla inom företaget är väl förtrogna med kvalitetspolicyn och tar ansvar för sin del av kvalitetsarbetet.
– Fortlöpande höja vår kompetens inom kvalitetsområdet.
– Fokusera på utveckling av våra processer i nära dialog med kunder.
– Informera kunder och underleverantörer om företagets kvalitetsambitioner och därigenom skapa förtroende för vårt kvalitetsarbete.
– Uppfylla gällande lagstiftning och övriga krav.
– Ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.
– Arbeta enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001.

Vi är ackrediterat kontrollorgan för kontroll av egna reparationer och färdskrivare enligt ISO/IEC 17020. Det görs opartiskt med stöd av personalens egen försäkran och regelbunden riskbedömning. Alla kunduppgifter hanteras konfidentiellt.

Rylander Bil & Nyttofordon ska ständigt förbättra miljöprestandan så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Det ska ske genom att:
– Alla inom företaget är väl förtrogna med miljöpolicyn och tar ansvar för sin del av miljöarbetet.
– Vi ska skydda miljön och förebygga föroreningar.
– Fokusera på miljöförbättrande åtgärder inom områdena energi, avfall, kemikalier och transporter.
– Höja vår kompetens inom miljökunskap och i fråga om hur verksamheten påverkar miljön.
– Informera kunder och underleverantörer om företagets miljöambitioner och därigenom skapa förtroende för vårt arbete att minska miljöpåverkan.
– Uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga krav.
– Arbeta enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Vår målsättning är att arbetsmiljön på Rylander Bil AB ska vara så bra att inte någon medarbetare ska behöva utsättas för ohälsa eller olycksfall.
– Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samtidigt som det ger större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.
-Vi ska ha en ärlig och öppen attityd på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet att kunna påverka den egna arbetssituationen.
-Vid nyinvesteringar eller andra förändringar i verksamheten ska först arbetsmiljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda.
-Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar genom att använda skyddsutrustning och följa givna arbetsrutiner. Det ankommer även på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö.
-Vi verkar för jämn fördelning mellan män och kvinnor i alla typer av arbeten på företaget. Vi ser gärna kvinnliga sökanden på alla våra lediga anställningar. Våra verktyg och kringutrustning är väl anpassade för båda könen. Vi har arbetskläder och skyddsutrustning för både män och kvinnor. Det finns lyftanordningar som underlättar tunga lyft.
-Vi har en positiv inställning till integration och jämställdhet så alla medarbetare har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vid rekryteringar ser vi främst till kompetens och samarbetsförmåga. Vi diskriminerar därför ingen sökande till våra lediga arbeten utan alla är välkomna.
-Vi är anslutna till företagshälsovården och har regelbundna hälsoundersökningar. Vi ska följa arbetsmiljölagar och myndigheters krav.